Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Facturen betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Niet naleving leidt zonder voorafgaande ingebrekestelling tot een schadevergoeding van 12% met een minimum van 60euro intrestvergoeding van 1.5% per maand. Betalingen gebeuren op Iban: BE77 7380 0797 5442 BIC:kredbebb

Rechtsbevoegdheid wordt toegekend aan de rechtbank van Ieper.

De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling van de prijs door de klant. Art. 101 faillissementwet, ondanks eventuele verwerking.

Alle klachten nopens factuur moeten gedaan worden binnen de acht dagen na factuurdatum en ter kennis gebracht worden bij aangetekend schrijven.

Op de kuip van de elektrische waterverwarmers met een inhoud van 50à500 liter wordt een garantie van vijf jaar geboden; de garantieduur bedraagt drie jaar voor waterverwarmers met versnelde verwarming, de elektrische apparatuur en de demonteerbare onderdelen zijn twee jaar gewaarborgd voor alle modellen.

Garantie boilers vervalt wanneer ze gevoed worden met regenwater, uit een waterput of met zeer ongewone agressiviteit kenmerken, die niet conform zijn aan de landelijke voorschriften en geldende normen.

De garantie betreft alleen de boiler en zijn onderdelen, werkuren zijn ten laste van de klant.

De boiler moet jaarlijks worden onderhouden: zie bijgevoegd boekje boiler.

Tarief onderhoud CV-ketel met afgeleverd attest bedraagt €110, exclusief onderhoudsset dewelke merkafhankelijk. CV-ketel op mazout jaarlijks, op gas tweejaarlijks onderhoud, bij niet naleving hieraan, wordt een extra onderhoudsset aangerekend bij sterk vervuilde ketel. Deze bestaat uit reinigingsmiddelen, nodige filters, verwijderingsbijdragen en extra werk ten gevolge van de vervuiling.

Elke betaling wordt door ons steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

Eventuele klachten omtrent de uitvoering van de werken dienen schriftelijk en binnen de acht dagen na uitvoering gemeld te worden.

Kortingen contant of van dewelke soort ook worden niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst.

Verklaring met toepassing van het Koninklijk Besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken in verband met energiebesparende uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen van de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van deze uitgaven, betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 145/24 paragraaf1 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals dat van toepassing is voor het aanslagjaar 2010.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is Pacquet bvba, Neerwaastenstraat 3, 8953 Wijtschate. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website www.pacquet.be of op aanvraag.

 Laatste aanpassing: 05/2018

Problemen? Niet voor ons!

Als ervaren partner, garanderen we u steeds de beste oplossing bij problemen met uw installatie.

Dankzij ons team kunnen we steeds overleggen en samen tot een oplossing komen, mocht blijken dat de uitdaging groter is dan gedacht.
Dankzij ons magazijn in eigen beheer, zijn we in staat om als snelste te reageren bij problemen.